AIR BNB YASASI

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında kısa süreli kiralama yapmak isteyenler için faydalı bilgiler içeren yazımız aşağıda sunulmuştur.

İlgili mevzuat konutların yüz gün veya daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kuralları düzenler. Konut olmayan, tarla, dükkân, fabrika gibi işyerleri kanun kapsamında değildir. 2024 yılında çıkan kanun ve ona bağlı yönetmeliklerle, AirBNB kapsamında kısa süreli kiralama faaliyeti yürütmek için izin belgesi alınması zorunludur.

İzin belgesine ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. Fiziki yapılan başvurular kabul edilmez. Üzerinde intifa hakkı veya üst hakkı bulunan konutlarda intifa hakkı veya üst hakkı sahibi tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğu sağlanmalı ve başvuru kısa süreli kiralamaya onay veren malikler tarafından yapılmalıdır. Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklerin kiralamaya onay vermesi gerekmektedir. Kısa süreli kiralama yapılmak istenen konut birden fazla bağımsız bölüm içeren bir binada bulunuyorsa; binada yer alan konut vasıflı tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile karar alınmalı ve kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun olduğu kararlaştırılmalıdır. İlgili kararın noter onaylı örneği başvuru evrakları arasında sunulmak zorundadır. Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı aranmaktadır. Başvurular avukat aracılığı ile yapılmak istenirse Kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter onaylı vekaletname ile de başvuru yapılabilir.  Rezidans gibi yüksek nitelikli konutlar ile müstakil konutlar için yapılan başvurularda kat maliklerinin tamamından oybirliğiyle alınacak karar istenmeyecektir.

Başvuruda gerçeğe aykırı belge sunulduğunun belirlenmesi halinde yapılan başvuru reddedilir. Konuta izin belgesi verilmiş ise, verilen belge iptal edilir ve bu belgeleri sunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

Air BNB ile kısa süreli kiralama yapmak isteyen kişilerin e-devlet üzerinden yaptıkları başvurular konutun bulunduğu ilin il Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından incelenir; belgeleri uygun görülen konutlar için izin belgesi düzenlenir. Eksik veya uygunsuz belge ile yapılan başvurular reddedilir. Red gerekçesi ilgili kararda yazılır. Başvuruya ilişkin işlemler otuz gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru sonucu izin belgesi düzenlenmiş ise belgenin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili konutta denetim yapılır. Yapılan denetimde asgari nitelikleri taşımadığı tespit edilen konutlar hakkında başvuru sahibine 100.000 TL idari para cezası uygulanır ve eksiklikleri gidermesi için on beş gün süre verilir. Yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediği tespit edilirse izin belgesi iptal edilir. Kiraya veren mesken amaçlı olarak kullandığı konutunun bir veya birkaç odasın kiralamaya konu edemez, bu durumlar için izin belgesi alamaz.  Konutların, bu şekilde kiralamaya konu edildiğinin tespiti halinde, 100.000 TL para cezası uygulanır.

İzin belgesi alındıktan sonra karakoldan KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) bildirim sistemine giriş için şifre verilecektir. KBS kuralları uyarınca misafir girişinden itibaren 24 saat içinde konutta kalanların pasaport/kimlik bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca izin belgesi alındıktan sonra vergi dairesine gidip vergi mükellefiyeti başlatılması gerekir. Belirlenen KDV oranı yanında %2 konaklama vergisi ödenmesi gerekir. Bir muhasebeci ile anlaşarak elde edilen ticari kazanç üzerinden vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Gelen misafirlerin konaklamaları için fatura kesilmesi gerekmektedir.